DC-S1MGK-K
内含 LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S.

建议零售价:¥25,198

DC-S1MGK-K

全画幅的广泛表现力唤醒你摄影摄像的无限创造力

    

close
^

功能

规格

DC-S1MGK-K 内含 LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S.
2,420万有效像素全画幅MOS传感器
高分辨率模式RAW照片:可合成9,600万像素
4:2:2 10bit内部录制及HDMI输出
可选购V-log
576万OLED实时取景器
小于0.005秒时间差

图片集

图片集 - DC-S1MGK-K 内含 LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S.
LUMIX S1 + LUMIX S PRO 50 毫米 F1.4 (S-X50) 1/40 秒, F1.4, ISO 800
图片集 - DC-S1MGK-K 内含 LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S.
LUMIX S1 + LUMIX S 24-105 毫米 F4 MACRO O.I.S. (S-R24105) 1/1000 秒, F8.0, ISO 250
图片集 - DC-S1MGK-K 内含 LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S.
LUMIX S1 + LUMIX S 24-105 毫米 F4 MACRO O.I.S. (S-R24105) 1/15 秒, F4.0, ISO 12800
图片集 - DC-S1MGK-K 内含 LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S.
LUMIX S1 + LUMIX S 24-105 毫米 F4 MACRO O.I.S. (S-R24105) 1/1250 秒, F9.0, ISO 1000
图片集 - DC-S1MGK-K 内含 LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S.
LUMIX S1 + LUMIX S 24-105 毫米 F4 MACRO O.I.S. (S-R24105) 1/80 秒, F4.0, ISO 640
图片集 - DC-S1MGK-K 内含 LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S.
LUMIX S1 + LUMIX S PRO 50 毫米 F1.4 (S-X50) 1/25 秒, F1.4, ISO 800
图片集 - DC-S1MGK-K 内含 LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S.
LUMIX S1 + LUMIX S 24-105 毫米 F4 MACRO O.I.S. (S-R24105) 1/1000 秒, F10, ISO 800

更多服务

服务

DC-S1MGK-K

产品目录及说明书
全画幅无反相机 DC-S1MGK-K 说明书
PDF - 15.1MB