NU-SC180B的照片
额定电压 220 V ~ 50 Hz
额定输入功率 蒸气 5.1 A 1130 W
烘烤 5.6 A 1230 W
组合蒸烤 5.6 A 1230 W
额定输出功率 蒸气 1100 W
烘烤 1200 W
组合蒸烤 1200 W
外形尺寸(宽 x 深 x 高) 404 mm × 404 mm × 376 mm
外形尺寸(含手柄)(宽 × 深 × 高) 404 mm × 420 mm × 376 mm
腔体尺寸(宽 × 深 × 高) 320 mm × 280 mm × 220 mm
炉腔容积 20 L
产品净重 12.3 kg (不含附件)
注意 重量和体积以约数计算。规格如有改动无须先行通知。
关于生产的批号 ( 机号 ) 和制造商,请参见热风蒸箱的铭牌。
本产品符合下列国家标准: GB4706.1-2005 GB4706.14-2008 GB4706.19-2008