NU-JK180W的照片
型号 NU-JK180W
额定电压 220 V ~ 50 Hz
额定输入功率 蒸汽 5.1 A 1130 W
烘烤 5.6 A 1230 W
组合蒸烤 5.6 A 1230 W
额定输出功率 蒸汽 1100 W
烘烤 1200 W
组合蒸烤 1200 W
外形尺寸 (宽 x 深 x 高) 404 mm x 404 mm x 376 mm
外形尺寸 (含手柄) (宽 x 深 x 高) 404 mm x 420 mm x 376 mm
腔体尺寸 (宽 x 深 x 高) 320 mm x 280 mm x 220 mm
炉腔容积 20 L
产品净重 12.3 kg (不含附件)
注意 重量和体积以约数计算。规格如有改动无须先行通知。
关于生产的批号 ( 机号 ) 和制造商,请参见热风蒸箱的铭牌。
本产品符合下列国家标准:
GB4706.1-2005
GB4706.14-2008
GB4706.19-2008