SR-QY188D-N的照片
电源/额定频率 220 V~50HZ
额定功率 W 750
内锅的额定容积L SR-QY108D-N 3.0
SR-QY158D-N 4.0
SR-QY188D-N 4.8
煮饭容量(米饭)L [杯] 标准 ▪ 精煮 ▪ 超快速 SR-QY108D-N 0.18~1.0 [1~5.5]
SR-QY158D-N 0.18~1.5 [1~8.3]
超快速时为 [1~8]
SR-QY188D-N 0.18~1.8 [1~10]
超快速时为 [1~8]
什锦饭 ▪ 糯米饭 SR-QY108D-N 0.18~0.54 [1~3]
SR-QY158D-N 0.18~0.9 [1~5]
SR-QY188D-N 0.18~0.9 [1~5]
煮粥容量(米量)L [杯] SR-QY108D-N 0.09~0.18[1/2~1]
SR-QY158D-N 0.09~0.27[1/2~1½]
SR-QY188D-N 0.09~0.36 [1/2~2]
汤的最大烹调容量(材料+水量)L SR-QY108D-N 1.5※
SR-QY158D-N 1.9※
SR-QY188D-N 2.3※
电源线长度(约)m 1.0
产品重量(约)kg SR-QY108D-N 2.7
SR-QY158D-N 2.9
SR-QY188D-N 3.0
尺寸(约)cm 25.9
35.1
SR-QY108D-N 19.8
SR-QY158D-N 23.0
SR-QY188D-N 24.6
能 效* 能效等级 2级
热效率值(%) 83
待机功率(W) 1.0
保温能耗(W ▪ h) 33
注意 ▪ 带※表示汤的最大烹调容量,为粥的最大水位线。
▪ 电源线的更换,故障的修理请与Panasonic认定维修店联系。
▪ 设计和规格若有变更,恕不另行通知。
(*)能效部分的数据依据GB12021.6-2017测试,此处记载的数据为该等级的规格值。