NU-TM210的照片
额定电压 220 V ~ 50 Hz
额定输入功率 蒸气 6 A 1330 W
烘烤 6.3 A 1380 W
组合蒸烤 6.3 A 1380 W
额定输出功率 蒸气 1300 W
烘烤 1350 W
组合蒸烤 1350 W
外形尺寸(宽 × 深 × 高) 494 mm × 436 mm × 375 mm
外形尺寸(宽 × 深 × 高)(含手柄) 494 mm × 476 mm × 375 mm
腔体尺寸(宽 × 深 × 高) 410 mm × 320 mm × 250 mm
炉腔容积 30 L
产品净重 18.8 kg (含附件)
注意 重量和体积以约数计算。规格如有改动无须先行通知。关于生产的批号 (机号) 和制造商,请参见热风蒸箱的铭牌。
本产品符合下列国家标准:
GB4706.1-2005
GB4706.22-2008