ES-RC20的照片
拱形刀头 .
30°锐角 .
磁悬浮马达 .
洗净器 .
干燥器 .
全方位浮动 .
独立浮动 .
全身水洗 .
刀头数 1
音波清洗 .
流线型机身 .
充交两用 干电池
充电时间 .
世界通用电压 .
电量显示 .
充电催促显示灯 .
充电结束显示灯 .
充电状态显示灯 .
修剪刀 .
携带 .
安来钢 .
注意 >注:为了产品改善 , 本页面所载规格、设计及颜色若有更改恕不另行通知 , 请以最终产品为准 .